Portfolio

Gemeente Helmond

Als strategisch communicatieadviseur richt ik mij op de programma's uit de strategische agenda van de gemeente Helmond. Met deze programma's willen we versnellen op de opgaves voor de stad op zowel sociaal-cultureel vlak (tegengaan tweedeling, bestaanszekerheid vergroten, kansengelijkheid, etc) als op het gebied van stedelijke leefbaarheid, duurzaamheid en vitale economie. Ik werk nauw samen met (programma)managers en strategen om met strategische communicatie bij te dragen aan het realiseren van de ambities en doelstellingen. Daarnaast richt ik mij op strategiecommunicatie rondom Helmond Ambitie 2040 en betrek ik zowel in- als externe stakeholders bij de lange termijn strategie voor de stad. En lever ik een belangrijke bijdrage aan de de doorontwikkeling van het team communicatie, zodat we meer opgavegericht en integraal (samen)werken en het aanwezige talent optimaal benutten.

 

Gemeente Nijmegen

Ik heb (namens Van der Hilst) voor het communicatieteam van de gemeente Nijmegen vier teamdagen opgezet en begeleid, met thema’s als teamvorming/samenwerking, taakopvatting en prioritering en (kennis) delen. Er zijn in deze dagen mooie stappen gezet naar elkaar beter leren kennen, waarderen en vinden. Er is meer inzicht in elkaars expertise en kracht. Ook worden er gedeelde thema’s en opgaven gevoeld die vragen om nauwe samenwerking en afstemming. Het eigenaarschap hiervoor heeft met deze dagen een goede boost gekregen. Net als de inhoudelijke uitwisseling van visies op thema’s als participatie en inclusieve communicatie. De rolopvatting is aangescherpt en wordt in multidisciplinaire teams aan (integrale) thema’s gewerkt.

 

Summa College

Als strategisch communicatieadviseur en sparring partner ontwikkelde ik samen met de directeur Marketing & Communicatie een communicatiestrategie voor de toekomstvisie van Summa. 

 

TU/e Innovation Space

Voor de Innovation Space van de Technische Universiteit Eindhoven ontwikkelde ik een communicatiestrategie om meer focus aan te brengen in de communicatie en meer impact te realiseren bij de in- en externe stakeholders.

 

Avans Hogeschool

In opdracht van de Dienst Marketing, Communicatie en Studentenzaken, de Dienst Personeel & Organisatie en het Avans Ondernemerscentrum voerde ik een verkenning uit om na te gaan hoe zij samen het extra curriculaire en persoonlijk ontwikkelaanbod voor studenten, medewerkers en alumni toekomstbestendig zichtbaar en vindbaar kunnen ontsluiten. Vervolgens werkte ik een toekomstvisie uit voor een gezamenlijke online ontwikkel community in het kader van Leven Lang Ontwikkelen.

 

Avans Ondernemerscentrum

Op basis van Ambitie 2025 van Avans en het businessplan van het Avans Ondernemerscentrum ontwikkelde ik samen met de betrokken communicatieadviseurs een strategisch communicatieplan voor de komende jaren. Ik faciliteerde een aantal inhoudelijke sessies en ontwikkelde samen met het team het strategisch communicatieplan.

 

St. Joost School of Art & Design

Voor St. Joost School of Art & Design, onderdeel van Avans Hogeschool, ontwikkelde ik een nieuwe marketing- en wervingsstrategie met een heldere, onderscheidende en herkenbare positionering en profilering waarmee St. Joost (locaties in Breda en Den Bosch) huidige en nieuwe (internationale) doelgroepen op maat kan raken, boeien en binden. De opdracht omvatte het ophalen van het DNA, de identiteit en de kernwaarden, het ophalen van het verhaal van St. Joost en de studies, het doorvertalen naar merkwaarden en een corporate story voor studiekiezers. En het ontwikkelen en implementeren van een campagneconcept en campagnemiddelen, zoals video's met alumni, het opzetten van een creative content team met studenten, een redesign van de website, etc. 

 

Technische Universiteit Eindhoven: Data Management & Library

De dienst Data Management & Library ontwikkelde een nieuwe visie en strategie in lijn met de TU/e strategie 2030 en zocht ondersteuning bij het opstellen hiervan. De opdracht omvatte het houden van interviews, opstellen van concepten, deelnemen aan strategische sessies en communicatief ondersteunen van de directeur. 

Gemeente Waalre
Voor de gemeente Waalre ontwikkelde ik in de rol van strategisch communicatieadviseur een visie op communicatie en vertaalde dit naar een strategisch communicatieplan voor de komende jaren. Hiermee positioneerde ik samen met het team de afdeling communicatie steviger en jaagde ik de beweging richting ‘Werken vanuit de bedoeling’ aan binnen de organisatie. Ik was lid van het kernteam strategisch organisatieplan met focus op het cultuurverandertraject, gaf strategisch communicatieadvies en coachte management en bestuur. Verder was ik lid van het programmakernteam Omgevingswet voor burgerparticipatie en communicatie voor de gemeenten Waalre, Best en Veldhoven. Ook was ik verantwoordelijk voor de bestuurlijk complexe en politiek gevoelige projecten en trajecten, woordvoering college van B&W, coördinatie team Communicatie en coaching medewerkers. Ik combineerde deze rol met de rol van kwartiermaker burgerparticipatie voor de gemeente Waalre.

 

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
In de rol van communicatiestrateeg gaf ik gevraagd en ongevraagd (strategisch) communicatieadvies aan het College van Bestuur en andere interne stakeholders. Met een sterke focus op strategiecommunicatie (TU/e 2030), faciliteren van (groei)dialoogsessies met medewerkers en studenten, DNA-traject en doorvertaling naar corporate story. Verantwoordelijk voor het uitzetten van de lange termijn communicatiestrategie en advies bij complexe vraagstukken en projecten. Lid managementteam .

In de rol van Afdelingshoofd Onderwijsmarketing /projectleider Bachelor College communicatie: ontwikkeling en implementatie nieuwe overall marketing- en communicatiestrategie TU/e Bachelor College en daaruit voortkomend voorlichtings- en wervingsbeleid. Ik ben trots op de dromencampagne voor het werven van nieuwe studenten. Voor het eerst in de geschiedenis van de TU/e realiseerden we een gezamenlijke campagne van alle faculteiten. Het betrof ook een uitgebreid intern proces voor het creëren van draagvlak en betrokkenheid. Resultaat: (inter)nationale instroom studenten explosief gegroeid, waaronder specifieke groepen als meiden en studenten uit nieuwe regio’s. Positiever imago TU/e. Aansturen van team van acht communicatieprofessionals op het gebied van onderwijsmarketing/ corporate communicatie.

 

Philips Nederland
Verantwoordelijk voor vormgeven geïntegreerd intern communicatiebeleid, communicatie(jaar)plannen, advies richting directie en management en overall communicatieplanning rondom belangrijke thema’s en issues voor landenorganisatie. Opzet en coördinatie van het interne communicatienetwerk van Philips in Nederland. Verantwoordelijk voor de corporate interne communicatiemiddelen in Nederland: Philips Magazine, wekelijkse Philips Nieuws, intranet en townhall meetings elk kwartaal.

 

High Tech Campus Eindhoven
Samen met communicatiemanager verantwoordelijk voor het opzetten van het totaalpakket aan in- en externe communicatie vanuit projectorganisatie (Philips) High Tech Campus Eindhoven. Focus op vergroten interne betrokkenheid, het ontwikkelen van het verhaal van de High Tech Campus Eindhoven en externe profilering.

 

Bex Communicatie
In het team Industrie en Technologie als communicatieadviseur werkzaam voor klanten als DAF Trucks, Plasma Optical Fibre, Van Gansewinkel, Rendac, Belden Wire & Cable, Heinz, Mars en de Avelingen Groep.
(Strategisch) advies op het gebied van corporate communicatie, interne communicatie, PR, arbeidsmarktcommunicatie en marketingcommunicatie.

 

Fuji Photo Film
Verantwoordelijk voor interne communicatie en het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers bij de koers van het bedrijf. Hoofdredacteur van het maandelijkse personeelsmagazine, de wekelijkse nieuwsbrief en het sociaal jaarverslag. Adviseren van management en begeleiden van interne veranderprocessen.